browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Publikumsprisen

1. Publikumsprisen tildeles en utøvende scenekunstner fra Bergen eller Hordaland for vedkommendes innsats i det foregående året. Prisen deles ut årlig. (Årlig tildeling kan fravikes dersom styret i Bergen Teaterforening bestemmer dette.)

2. En jury bestående av leder i Bergen Teaterforening, samt fire andre medlemmer nominerer inntil 6 kandidater til prisen. Som medlemmer i juryen velges personer som har sitt virke innenfor scenekunstfeltet eller som er nært knyttet til feltet på annet vis. Pressen kan også være representert. Juryens medlemmer velges av foreningens leder. Juryens sammensetning endres fra år til år, men leder i foreningen skal alltid være representert i juryen. Endringer i juryens sammensetning skal sikre en bred representasjon fra scenekunstfeltet.

3. Nominerte kandidater presenteres i pressen eller andre egnede kanaler og leserne/publikum skal avgi sine stemmer. Den nominerte som mottar flest stemmer mottar prisen.

4. I tillegg til heder og ære skal prisvinneren motta fra Bergen Teaterforening en statuett/kunstverk som synlig bevis på prisen. Prisen deles ut i forbindelse med foreningens øvrige priser.

5. Omkostningene vedrørende prisen går av foreningens egne midler.

6. Endringer i statuttene skal vedtas av styret.