Vedtekter

Vedtekter for Bergen Teaterforening

§1 Bergen Teaterforening, stiftet 1872, er en uavhengig forening hvis hovedformål er å styrke og ivareta medlemmenes teaterinteresser.

§2 Medlem av foreningen blir alle som betaler kontingenten vedtatt av årsmøtet etter forslag fra styret.

§3 Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Det holdes årsmøte en gang i året. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når 2/3 av medlemmene krever det.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a) Årsberetning
b) Regnskap
c) Valg

Det skal velges styreleder, 5 styremedlemmer og minst 1 varamedlem. Lederen velges for to år. De øvrige styremedlemmer velges også for to år slik at det alltid er kontinuitet i styret.

d) Velge valgkomité på 3 medlemmer hvis innstilling ligger til grunn for valg under punkt c og d.
e) Behandle forslag fra styret.
f)  Behandle forslag fra medlemmene.

§4 Styret.
a) Styret er ansvarlig for Bergen Teaterforenings drift.
b) Skal fremlegge årsberetning og regnskap.
c) Skal fremlegge viktige saker for vedtak på årsmøtet.
d) Styret fungerer som jury for Pernilleprisen og Rampeløkten.

Skal ivareta medlemmenes teaterinteresse på best mulig måte.

§5 Vedtektene kan endres når 2/3 av de fremmøtte på årsmøtet stemmer for det.

§6 Bergen Teaterforening kan oppløses når 5/6 av medlemmene stemmer for det ved skriftlig avstemning. Ved oppløsning skal foreningens eventuelle midler gis som stipendier etter vedtak i styret.